Nadace

Nadace ZET

Profesor systémů řízení a jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů Milan Zelený se svými spolupracovníky zřídil Nadaci ZET. Nadace je ustavena za účelem rozvoje národního podnikatelství ve smyslu rozvoje národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, stejně tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících ekonomikách.
 

Zřízení Nadace ZET pro rozvoj
národního a mezinárodního podnikatelství
v transformujících ekonomikách
 
 

 

 
Nadace ZET vítá asociaci vzájemně výhodné spolupráce se spřízněnými podniky, vzdělávacími institucemi a místní i regionální samosprávou, měst a obcí. Účelem efektivního pracovního propojení a sdílení je posílení všech zúčastněných stran: čím úspěšnější bude jednotlivec, instituce nebo region, tím silnější bude Nadace ZET a tím efektivnější bude její podpora a pomoc v podnikatelském, vzdělávacím a společensko-kulturním rozkvětu místních a regionálních ekonomik.     
Účelem Nadace ZET, pro který bude zřízena, ve shodě s veřejně prospěšnými cíli, je:
 
1. Rozvoj projektů usilujících o obnovu národního podnikatelství, tvorbu inovačně-podnikatelské kultury a realizaci originálních produktů, služeb a komplexních podnikatelských modelů ve všech oblastech podnikání.

2. Rozvoj regionů propojením aktivní spolupráce Triády regionálních podniků, místních samospráv a univerzity s cílem dosažení jejich akční definice, samostatnosti a nezávislosti.

3. Rozvoj českých podniků a podnikatelů v oblasti komplexní soustavy podnikového řízení, rozhodování a strategického myšlení ve smyslu rozvoje Soustavy řízení Baťa, tj. autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti.

4. Rozvoj škol a jejich programů vzdělávání v oblastech rozvoje regionu, podnikového řízení a efektivní samosprávy ve smyslu Soustavy řízení Baťa.

5. Rozvoj podnikatelských univerzit v rámci inovační strategie regionu, které se přímo podílí na tvorbě firem, jako principiálních "nosičů" a uživatelů znalostí. Univerzity, které se podílejí na generování zaměstnanosti a rozvoji regionu. Podnikání učí, ale i sami podnikají a produkují nejen absolventy, ale také firmy, v nichž se jejich absolventi realizují a podnikají.

6. Rozvoj studentů při studiu vzdělávacích programů a realizaci originálních podnikatelských záměrů.
1. Členské příspěvky - právnické a fyzické osoby
Reporty, analýzy, konzultace přes web, přístup do placené sekce ZET-webu, slevy na akcích Nadace ZET, členství v klubu expertů, přístup na VIP akce (Hovory ve Mlejně, atp.).
Připravit škálu nabídky, oslovit zákazníky, hosty a členy ZET
 
2. Konference, semináře a webináře ZET; keynote speakers
Nové informace, impulzy, kontakty a sítě z národních i globálních zdrojů.
Připravit program konferencí a seminářů, zajistit distribuci a organizaci - spolupráce: Fosfa, IPA, SOMA, 80/20, SAMBA, VŠP, DC Vision, Embraco, atp.

3. Propagace na webu akcí a partnerstvích nadace ZET, platforma sdílení know-how
Propagace firem, produktů a služeb.
Připravit nabídku pro partnerství s podniky a institucemi; navštívit vhodné partnery

4. ZEThink tank; analýza trendů, rešerše technologických a patentových zdrojů, hledání vhodných oblastí pro strategické investice
Odkrývání nových investičních oblastí pro banky, investiční fondy a podnikatele, odhalování rizik investičních projektů a záměrů.
Vytváření struktury sítě expertů, zapojování studentů a doktorandů

5. Firemní projekty
Strategické a inovační projekty ve firmách, odhalování strategických příležitostí, nasměrování firmy tak, aby využila metamorfózu ve svůj prospěch - 3P (Pochopit / Přizpůsobit se / Použít Příležitosti).
Tvorba projektových skupin a sítí externích/ interních expertů struktury sítě expertů; hledání podnikatelského modelu win-win, zapojení studentů a doktorandů

6. Sponzorství
Myšlenky, činnosti a osobnosti nadace ZET musí přitahovat finanční dary, investice a podporu.
Zpracovat atraktivní nabídku činností a osobností ZET

7. Vlastní obchodní činnost
Prodej knih a rešerší; ZET-časopis, ZET-TV, ZET-internet.
Připravit mediální strategii, spolupráci a partnerství

8. Stipendia a rizikový kapitál pro mladé podnikatele
Vedení studentů a mladých podnikatelů staršími podnikateli
; přetvorba nápadu na business, učení se podnikat, výchova nástupců a lídrů pro firmy.

Vytvářet síť starších mentorů a koučů, nalézt zkušené firmy a podnikatele, hledat modely přípravy mladých podnikatelů a rozvojových projektů pro nové nápady, oslovit firmy, které jsou připravené poskytnout stipendia a kapitál 

9. Výzkumné granty, expertízy pro vlády a vládní organizace
Výzkumné - expertizní programy s vysokou přidanou hodnotou, která vzniká z globálního záběru ZET, pochopením a propojováním trendů.
Vytvářet síť expertů a projektových manažérů, kteří budou grantové projekty připravovat

10. Podnikatelský klub a letní tábory
Letní podnikatelské kempy pro školní i předškolní děti, základy podnikatelského rozhodování a praxe, spolupráce s podnikovými a soukromými školami.
Připravit memoranda spolupráce a hledat efektivní modely podnikatelského "skautingu"

11. Sdílené technologické centrum ZET
Špičkové vybavené technologické centrum lze sdílet konsorciem podniků a institucí za účelem tvorby optimálního prostředí pro podnikatelskou přípravu a praxi
. K použití účastnících se podniků a institucí.

Identifikovat účastnické podniky, definovat žádoucí vybavení a efektivní využití ZET centra

12. Akademie ZET
Sdílené vzdělávání nové generace podnikatelů a manažérů, doplňující Sdílené tech-centrum. Fakulta předních osobností ZET, ve spolupráci s předními podniky ZET. Náplň: Nový svět podnikání, ZIPF, Baťa, Strategie prvního kroku, informace a znalosti, podnik jako živý organismus, autopoiesis, přelomové technologie, inovace, konflikty, atp.
Rozpracovat detailní obsah, zafixovat ZET-fakultu; 12 dní přednášek, workshopů a osobních zadání-projektů

  
 


   
 
 
 

 
VIDEO: Přednáška Nový svět podnikání: Akcelerace změny a růstu příležitostí v nadcházející Éře podnikatele; Ohlášení založení Nadace ZET profesora Milana Zeleného; Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)Původní brožura k oznámení o zřízení Nadace ZET profesora Milana Zeleného ze dne 30.4.2015 ke stažení (PDF)Prezentace k představení Nadace ZET ze dne 17.9.2015 ke stažení (PDF); Tisková zpráva k představení Nadace ZET ze dne 22.9.2015 ZDE
 
Jaké si klade Nadace cíle?
Specifických cílů je celá řada, jak je zřejmé z předchozího výčtu. Časem se budou rozšiřovat i zužovat, podle potřeby. Vstupujeme do Éry masového podnikatelství a inovací, potřebujeme ekonomiku vzkvétající, ne pouze rostoucí, přesouváme se od globalismu k aktivnímu lokalismu a regionalismu. Nové technologie umožňují nové způsoby výroby i spotřeby, jakož i nové uspořádání demokratické samosprávy, odkláníme se od financí, akcií, obligací a dividend ke skutečným produktům, službám a inovacím. Proto potřebujeme podnikatelské university, musíme změnit vzdělávání, od formy k obsahu, od informací ke znalostem, od popisu akce k akci, atp. Není to úkol zrovna malý, v konci bude vyžadovat spolupráci stovek nadací, tisíců podniků a statisíců podnikatelů. Navíc budeme překonávat aktivní odpor státu, tradičních politiků, a monopolistických podnikových gigantů.

Existuje někde podobná Nadace ve světě?
To určitě ne, to bychom Nadaci nezakládali. Samozřejmě, že myšlení v Číně, USA, Japonsku a celé řadě menších ekonomik (Singapúr, Tchajvan) se již zmíněnými směry dalo do pohybu. I Česko může sehrát svoji roli, obzvláště inspirativními odkazy Komenského, Baťů a Čapka; samozřejmě, jen pokud se i česká podnikatelská společnost dokáže osvobodit od politické sféry, státních zakázek a zahraniční dominace, pokud si nalezne svoji vlastní cestu tak, jak bývalo zvykem. Podnikání není totéž co podpora podnikání; inovace se podstatně liší
od instituce podpory inovací.

S kým bude Nadace spolupracovat?
Se všemi moderními podniky nové éry, s inovačními podnikateli a s nezávislými a sebemotivujícími podnikatelskými talenty všude ve světě. Soustředíme se na Čínu a USA, ale založíme se v ČR, kde oslovíme ty nejlepší české podnikatele a podniky. Doufáme také, že se řada podniků, podnikatelů a sponzorů ozve sama, a stane se tak aktivní součástí transformace i metamorfózy světové, národní i regionální ekonomiky. Nebudeme spolupracovat s tradiční politickou sférou, podle osvědčeného hesla „Uděláme si to sami“. To se ovšem netýká samotné podstaty demokracie, tj. autonomní a bezpartijní místní samosprávy, kterou naopak budeme všemožně podporovat. Hospodářský i společenský rozkvět začíná vždy v lokalitě nebo regionu, nikdy ne na ministerstvu.

Pro koho jsou aktivity Nadace určeny?
V podstatě pro členy základní regionální Triády, tj. propojení podniku, univerzity a samosprávy, kdekoliv na světě, ale hlavně ve vyspělých či o vyspělost usilujících zemích. Účelem Nadace je vytvářet příklady úspěchu, ne se podílet na podpoře a posilování neúspěchu. Do podnikatel­ských univerzit bychom chtěli získat nezkažené a změně dosud otevřené talenty z celého světa. Kromě podnikatelských univerzit budeme podporovat i podnikové univerzity, jakož i školky a školy založené na rozvoji samostatného kritického i praktického myšlení a podnikatelské akce.

Co bude smyslem konkrétních Nadačních aktivit?
Náplň a smysl akcí Nadace se bude postupně rozvíjet a specifikovat. Naší základní strategií je posloupnost: 1. Pochopit, co se děje a proč? 2. Přizpůsobit se změně odpovídající akcí, a konečně 3. Využít rozpoznaných příležitostí k novému podnikání, produktům a službám za účelem rozkvětu regionu či lokality.
Zpočátku tedy půjde hlavně o pochopení, pak o přizpůsobení a nakonec o příležitosti a jejich využití (3P). Projít celým strategickým řetězcem 3P představuje vítězství pro jedince, podnik, region i Nadaci. Dalším principem bude strategie „Prvního kroku“. Svět se mění tak rychle, že nelze čekat a dohlédnout všechny následky, ale je třeba učinit první krok a pak přizpůsobovat kroky následné. Strategie není popis akce, ale akce samotná. Strategie je o tom, co děláte, ne o tom co říkáte. Cílem není dlouhodobá udržitelnost dané akce, ale její prokázaná sebeudržitelnost. Smyslem nadace nemůže být podpora dlouhodobé závislosti na státu, charitě či přerozdělování zdrojů; tedy ne ryby jen dávat, ale učit ryby chytat.

 
 
 
Vedení nadace ZET:
 
Správní rada:
Ing. Prof. (Emer.) Milan Zelený, M.S., Ph.D. (chair)
Ing. Olga Girstlová, Ph.D.
Ing. Ivan Baťka
 
Dozorčí rada:
Prof., Ing. Karel Rais, CSc,, MBA (chair)
Ing. Radan Junger
Ing. Peter Krištofovič

Výkonná složka:
Milan Zelený, (President)
Olga Girslová, (Managing dir.)
Členové: Ján Košturiak, Ladislav Verner, Libor Witasek, Růžena Petříková, Dagmar Pavelková, Yong Shi, Shouyang Wang a další.

Číslo účtu nadace: 115-207920277/0100

Působnost

 
Kontakt
 

 

 
 
 

 
 
Aktualizováno:
20. září 2015